Zitadell
Webhotell.
Om man redan har ett abonnemang som ger rätten till plats på en server, vilket är normalt, så erbjuder sig Zitadell att enligt kundens önskemål publicera websidan/sidorna på den servern utan någon extra kostnad alls. Vi arbetar alltid mycket nära våra kunder och utformar slutprodukten helt enligt kundernas egna önskemål.

Webhotell
Webhotell hos Zitadell innebär att kunden erhåller en Internetadress, www.zitadell.com/"företagsnamn", samt utrymme för att publicera sin hemsida/hemsidor under Zitadell´s domän. All publicering, underhåll och skötsel utförs av Zitadell som dock ej förbinder sig att uppdatera hemsidan/sidorna annat än genom avtal.

Avtalstid
Avtalstiden löper över 6 månader i taget med automatisk förlängning efter periodens utgång om uppsägning ej kommit Zitadell tillhanda senast en månad innan avtalsperiodens slut. Båda avtalsparterna har rätt att skriftligen säga upp avtalet. Uppsägning skall ske skriftligen och senast en månad innan avtalstiden löper ut.

Avgifter
Månadsavgiften är förnärvarande SEK 75,-/månad (exkl. moms) och debiteras i förskott mot faktura, vid dröjsmål av betalning förbehåller sig Zitadell rätten att helt eller delvis ta bort abonnentens websida/sidor. Betalning skall vara Zitadell tillhanda senast 15 dagar från fakturadatum.

Begränsningar
Abonnenten ansvarar i eget namn för det material som Zitadell publicerar på Internet. Material som strider mot god publicistisk sed, förbehåller sig Zitadell rätten att ta bort. Abonnenten kan delegera uppdatering och utformning av websidan/sidorna till annan person eller organistaion som skriftligen måste anges till Zitadell. Detta begränsar dock inte abonnentens ansvar för det publicerade.

Zitadells ansvar (force majeure)
För inskränkningar på Internet som Zitadell rimligen inte kan råda över eller förutse, tar Zitadell inget ansvar. Zitadell ansvarar inte för obehörigas intrång eller tillträde till websidan/sidorna som innebär att innehållet förstörs eller förvanskas.


Till startsidan
Zitadell HB
Ridhusgatan 7
302 32 Halmstad
Org.Nr: 969647-8842
Mobil: 070 512 40 48
Fax: 035 12 03 47
email: info@zitadell.com